Garancije, Otkup Potraživanja - Faktoring, Akreditivi

Garancije

Garancija je instrument osiguranja dobrog izvršenja posla, kojim korisnik garancije osigurava svoje potraživanje u slučaju da dužnik ne izvrši svoju obvezu koja je predmet garantnog posla.

Garancije mogu biti:

  • platežne (služe kao instrument osiguranja plaćanja)
  • činidbene (instrument su osiguranja izvršenja ugovornih obveza)

Garancije izdane od Primorske banke su bezuvjetne, neopozive i plative na prvi poziv korisnika garancije.

Implementacija bankovnih garancija u svakodnevno poslovanje jamči sigurnost poslovnim subjektima i osigurava im olakšano sklapanje poslova. U poslovima kao što su javni natječaji, plaćanje obveza carinskoj upravi, obavljanje građevinskih radova, isporuka opreme i sl. u pravilu je uvijek potrebno priložiti i adekvatnu bankovnu garanciju.

Otkup Potraživanja - Faktoring

Faktoring

Faktoring je oblik financiranja kojim Primorska banka otkupljuje neosigurana nedospjela kunska i devizna potraživanja svojih klijenata nastala prodajom ili izvozom robe ili usluga. Plasmanom se isplaćuje nominalna vrijednost potraživanja prije njegovog dospijeća, umanjena za  odgovarajući diskont. Potraživanje se utvrđuje temeljem komercijalne dokumentacije (faktura, otpremnica, Ugovor o kupoprodaji i dr.). Banka zadržava pravo povrata plasmana od prodavatelja potraživanja u slučaju da osnovni dužnik (kupac) ne plati o dospijeću.

Forfaiting

Forfaiting je oblik financiranja kojim Primorska banka otkupljuje osigurana nedospjela potraživanja svojih klijenata prije roka dospijeća uz diskont. Ovaj proizvod Banke namijenjen je domaćim pravnim osobama izvoznicima, u slučaju kad je njihovo potraživanje iz inozemstva osigurano prenosivim instrumentima naplate (mjenice, dokumentarni akreditivi i garancije). Potraživanje se također utvrđuje temeljem komercijalne dokumentacije (faktura, otpremnica i dr.), a rizik naplate u cjelosti preuzima kupac izvezene robe ili usluga.

Akreditivi - Pravne Osobe

Akreditiv služi kao instrument osiguranja plaćanja u kojem nalogodavac akreditiva stavlja korisniku akreditiva na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, uz uvjet da ih on može upotrijebiti jedino ako prije isplate dostavi i uruči Banci ugovorene dokumente vezane uz predmetni posao. Na taj si način nalogodavac osigurava da će isplata iz akreditiva biti isključivo i jedino za onu namjenu za koju je akreditiv otvoren.

Najšira podjela akreditiva je na:

  • nostro (uvozni, odlazeći) koje domaći uvoznici otvaraju u korist inozemnog prodavatelja (izvoznika) i
  • loro (izvozni, dolazeći) koje inozemni uvoznik (kupac) otvara domaćem izvozniku

Poslovanje s inozemstvom (uvoz, a posebice izvoz proizvoda i usluga na strana tržišta) donosi poslovnim subjektima velike koristi u smislu povećanja dobiti, ali i iziskuje brzu i kvalitetnu podršku poslovne Banke.