Dugoročni krediti za obrtna sredstva uz kamatnu
stopu 2,5% godišnje

Minpo
Kreditni program Poduzetnički krediti za financiranje obrtnih sredstava u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta
Volumen kreditnog programa 5 mil kuna
Provedba kreditnog programa Do iskorištenja sredstava kreditnog programa, a najkasnije do 15.12.2018.
Vrsta kredita Dugoročni kredit
Namjena kredita

Kredit za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava.
Kredit se ne može koristiti za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama.

Korisnici kredita

Mikro i mali subjekti: obrti, trgovačka društva, d.o.o., j.d.o.o. te profitne ustanove sukladno Preporuci Europske Komisije 2003/361/EZ.
Mikro subjekti – do 10 zaposlenika, čiji godišnji prihodi i/ili bilanca ne prelaze EUR 2 milijuna
Mali subjekti – do 50 zaposlenika, čiji godišnji prihodi i/ili bilanca ne prelaze EUR 10 milijuna.

Iznos kredita

Minimalno 30.000,00 HRK
Maksimalno 200.000,00 HRK

Rok otplate do 48 mjeseci, uključujući poček
Poček do 6 mjeseci
Rok korištenja do 6 mjeseci
Kamatna stopa za korisnika kredita

2,50% godišnja, fiksna

Kamatnu stopu Primorske banke od 7,5% subvencionira Ministarstva poduzetništva i obrta  s  5% godišnje nastavno čemu  godišnja kamatna stopa za Korisnike kredita  iznosi 2,5% godišnje.
Naknada 0,50% jednokratno
Način otplate

Mogućnosti:

 • jednake godišnje rate uz mjesečni obračun i naplatu kamate
 • jednake mjesečne rate uz mjesečni obračun i naplatu kamate
 • jednake tromjesečne rate uz mjesečni obračun i tromjesečnu naplatu kamate
 • jednaki mjesečni anuiteti
 • jednokratnom otplatom glavnice po dospijeću kredita uz mjesečnu ili tromjesečnu naplatu kamate
Kamata se obračunava i otplaćuje za vrijeme počeka mjesečno.
Instrumenti siguranja

Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju Banke

 • 2 bianco, vlastite, trasirane i akceptirane mjenice s klauzulom «bez protesta» korisnika kredita
 • 1 obična zadužnica korisnika kredita ovjerena kod javnog bilježnika
 • 2 bianco, vlastite, trasirane i akceptirane mjenice s klauzulom «bez protesta» vlasnika korisnika kredita
 • 1 obična zadužnica vlasnika korisnika kredita solemnizirana kod javnog bilježnika

Drugi instrumenti osiguranja, u ovisnosti o procjeni boniteta Korisnika kredita:

 • jamstvo Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
 • hipoteka na nekretnini u omjeru od 1:1,5 naspram iznosa kredita

Omjer kredita i procijenjene vrijednosti nekretnine može biti i drugačiji, a što ovisi o učešću korisnika kredita u potencijalu Banke (depoziti, žiro račun, devizni platni promet i sl.)

 • polica osiguranja nekretnine od požara vinkulirana u korist Banke
 • sudužnik bonitetne tvrtke ili osobe
ostalo po dogovoru sa Bankom
Način korištenja kredita Isplata na žiro račun korisnika kredita u Banci.
Namjenska kontrola korištenja kreditnih sredstava Kontrolu namjenskog trošenja sredstava kredita provodi Banka prilikom i/ili nakon isplate sredstava, a najkasnije do 10 (slovima: deset) dana nakon isteka roka korištenja kredita i to uvidom u račune dostavljene od strane Korisnika kredita iz kojih će biti vidljivo da su sredstva utrošena u financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava, sve sukladno odredbama ugovora o kreditu.
Efektivna kamatna stopa 2,75% (kalkulacija na osnovi 200.000,00 HRK na 48 mjeseci uz poček od 6 mjeseci)

Popis dokumentacije za priložiti uz kreditni zahtjev

Statusno pravna dokumentacija             

 • Izvod (ili Rješenje) iz sudskog registra Trgovačkog suda s podacima o registraciji društva ili akt nadležnog tijela o osnivanju ukoliko se poslovni subjekt ne upisuje u registar
 • Obavijest o razvrstavanju djelatnosti poslovnog subjekta prema NKD-u (preslika)
 • Karton deponiranih potpisa za raspolaganje sredstvima računa kod FINA-e / Banke (ne stariji od 30 dana)
 • Izjava o stvarnom vlasniku (vlasnička struktura)
 • Izjava o osobnoj imovini vlasnika i/ili direktora ako su u statusu jamca-platca
 • Izjava o osobnim podacima svih osoba ovlaštenih za zastupanje
 • Izjava o povezanim osobama
 • Kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje

 Ekonomsko - financijska dokumentacija           

 • Godišnji izvještaj poduzetnika (ovjeren od FINA-e) o poslovanju za protekle dvije godine  te zadnje izvještajno razdoblje u tekućoj godini  -  GFI-POD obrazac u Excelu
 • Statistički izvještaj poduzetnika (ovjeren od FINA-e) o poslovanju na TSI-POD obrascu  za zadnje izvještajno razdoblje
 • Bruto bilanca društva, s podacima na kraju mjeseca u odnosu na mjesec u kojem se upućuje zahtjev
 • Potvrda Ministarstva financija - Porezne uprave o stanju poreznog duga (original ne stariji od 30 dana)
 • Financijske tablice - o kupcima, dobavljačima, kreditima, podbilanca, i drugo) - u prilogu
 • Ostala ekonomsko-financijska dokumentacija na zahtjev Banke

 Ostala dokumentacija:               

 • Opisno predstavljanje pravne osobe - dosadašnje poslovanje, lokacija, djelatnici, planovi, konkurencija
 • Izjava o djelatnosti
 • Prospektni materijali o proizvodima i uslugama (ako postoje)
 • Preslike potpisanih ugovora s većim i važnijim kupcima i dobavljačima
 • Preslike ponuda / predračuna / računa / troškovnika / ugovora za strojeve / opremu, materijal i radove vezane uz projekt za koji se traže kreditna sredstva
 • Ostala dokumentacija na zahtjev Banke

 Dokumentacija vezana uz nekretnine/pokretnine:     

 • Zemljišno-knjižni izvadaka za nekretnine koje se daju u zalog (ne stariji od 15 dana)
 • Kopija katastarskog plana s označenim i ucrtanim postojećim stanjem - u slučaju da se kredit traži za investicijsko ulaganje u izgradnju/rekonstrukciju nekretnine
 • Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnine/pokretnine koje se daju u zalog (za preliminarno odlučivanje može se priložiti zadnja izrađena procjena dok za konačnu odluku procjena treba biti ažurna)
Polica osiguranja za nekretnine/pokretnine vinkulirana u korist Banke (nakon odobrenja kredita)